ข้อแนะนำ

       คิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจไปทำงานต่างประเทศ
       ไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฏหมาย
       เอกสารและของใช้ที่ควรนำติดตัวไป
       ทำอย่างไรจึงไม่ถูกหลอก
       ค่าใช้จ่ายในการไปทำงานต่างประเทศ

คิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจไปทำงานต่างประเทศ

           - ท่านมีอาชีพที่มั่นคงอยู่แล้วและมีรายได้พอสมควร?
           - ท่านมีครอบครัวที่อบอุ่นอยู่พร้อมหน้าพ่อ แม่ ลูก ?
           - ท่านมีโรคประจำตัว หรือโรคติดต่อร้ายแรง ?
           - ท่านอยากไปทำงานต่างประเทศเพราะเห็นคนอื่นเขาไปกัน?
           - ท่านได้ค่าจ้างไม่คุ้มกับค้าหัวที่จ่ายไป ?

ไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฏหมาย

           การไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฏหมาย มี 5 วิธี
           1. บริษัทจัดหางานจัดส่งไป
           2. กรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งไปทำงาน
           3. ผู้ที่จะไปทำงานติดต่อหางานเอง (ต้องแจ้งการเดินก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน)
           4. นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างของตนไปทำงาน
           5. นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงาน

เอกสารและของใช้ที่ควรนำติดตัวไป

           - หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)ให้ถ่ายสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย ประวัติตลอดจนหน้าที่มีวีซ่าเก็บแยกต่างหากจากพาสปอร์ตกรณีหายจะใช้เป็นหลักฐานได้
           - บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส ใบขับขี่ (ถ้ามี)
           - หลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร สด.9
           - รูปถ่ายขาว-ดำ ขนาดต่างๆ
           - สัญญาจัดหางานและสัญญาจ้างแรงงานพร้อมสำเนา
           - บัตรสมาชิกกองทุน
           - หลักฐานเหล่านี้ควรถ่ายเอกสารให้ครอบครัวเก็บรักษาไว้ 1 ชุด

ทำอย่างไรจึงไม่ถูกหลอก

           - สมัครงานกับบริษัทจัดหางานที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยขอดูจากใบอนุญาตจัดหางาน
           - สอบถามเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานว่าบริษัทจัดหางานมีจริงหรือไม่
           - อย่าจ่ายเงินค่าหัว จนกว่าจะทราบกำหนดการเดินทาง
           - ไม่ควรจ่ายเงินค่าบริการ (ค่าหัว) เป็นเงินสด ให้จ่ายผ่านธนาคาร โดยขอคำแนะนำจากธนาคาร
           - เมื่อจ่ายเงินแล้ว ให้ขอใบเสร็จรับเงินจากบริษัทไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง
           - หลังจ่ายเงินแล้ว หนึ่งเดือนยังไม่ได้เดินทาง ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานทันที
           - ก่อนออกเดินทางไปทำงานต่างประเทศจะต้องผ่านการอบรมจากเจ้าหน้าที่ฟรี

ค่าใช้จ่ายในการไปทำงานต่างประเทศ

- ค่าทำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต 1,000 บาท หากประสงค์จะรับหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์จะเสียค่าจัดส่งเพิ่มอีก เป็นเงิน 35 บาท (รวมเป็น 1,035 บาท) ติดต่อทำที่กองหนังสือเดินทาง กระทรวงการต่างประเทศ

        ปัจจุบันมีสถานที่ที่จะไปทำพาสปอร์ตได้ 5 แห่ง  คือ
               1. สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ชั้น 12
                   ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง
                   โทร : 0-2245-9438-9, 0-2245-1042
               2. กรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
                   โทร : 0-2981-7170-99, 0-2981-7200-19
               3. ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 4 โทรศัพท์ 0-2531-1841
               4. ศูนย์การค้าอิมพีเรียลบางนา ชั้น 5 โทรศัพท์ 0-2744-0893
               5. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 8 โทรศัพท์ 0-2884-8820-28

- ค่าตรวจสุขภาพเพื่อไปทำงานต่างประเทศไม่เกิน 1,500 บาท แต่ต้องไปตรวจในโรงพยาบาลที่กรมการจัดงานประกาศรายชื่อไว้
- ค่าทดสอบฝีมือครั้งละไม่เกิน 500 บาท หากค่าทดสอบฝีมือมีค่าใช้จ่ายสูงเกิน 500 บาท ให้ผู้ได้รับอนุญาตดำเนินการทดสอบฝีมือเรียกเก็บได้ตามอัตราที่อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนด ทั้งนี้ต้องไม่เกินครั้งละ 1,000 บาท
- ค่าบริการและค่าใช้จ่าย (ค่าหัว) ไปทำงานไต้หวันเสียค่าบริการและค่าใช้จ่ายไม่เกิน 56,000 บาท
- ไปทำงานประเทศอื่นๆ เสียค่าบริการเท่ากับค่าจ้างที่ท่านได้รับไม่เกิน 1 เดือน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดส่งไม่เกิน 15,000 บาท
- ถ้าท่านไปทำงาน สิงคโปร์ เงินเดือน 8,000 บาท บริษัทจัดหางานจะเก็บได้ไม่เกิน 8,000 + 15,000 = 23,000 บาท